VALORS

Al sector de la construcció, CARBONELL FIGUERAS li proporciona la solució a la seva mida basada en:

• Experiència en la indústria de més de 45 anys.
• Respectar els terminis d’entrega.
• Acompliment dels requeriments de qualitat, seguretat i medi ambient.
• Equip humà propi amb professionals amb experiència i formació contínua.
• Gran especialització en la construcció industrial.
• Organització interna àgil i accessible.
• Dimensionat adequat dels recursos humans i tècnics.
• Preu.
• Capacitat d’actuar com a empresa contractista general “claus en mà”, desenvolupant l’enginyeria i assumint la direcció tècnica dels projectes.

Sistema de Gestió Integrada de Qualitat, Seguretat, Responsabilitat Social Corporativa i el Medi Ambient.

RESPONSABILITAT SOCIAL

Carbonell Figueras, SA és una empresa compromesa socialment.

Aquest fet compromet la nostra organització a:
• Mantenir correctament el nostre entorn sense injustícies ni contaminacions, velant per la seguretat de tercers, evitant danys als bens i millorar las condicions de treball de tota la nostra plantilla.

• Amb la societat, mantenint escrupolós respecte amb els drets humans, gestionant adequadament els recursos de l’empresa i amb les nostres relacions amb Clients i Proveïdors.

• No utilitzar ni recolzar el treball infantil.

• No utilitzar ni recolzar el treball forçós.

• No discriminar per raça, sexe, religió, etc., (basada en els atributs definits per l’Organització Internacional del Treball).

• Treballadors/es especialment sensibles.

• Respectar el dret a l’associació lliure, a ser membres del sindicat, així como negociar col·lectivament.

• Mantenir una relació oberta i de col·laboració amb els poders públics, els clients, els nostres veïns i d’altres grups interessats en la nostra activitat i la societat en general.

• Tots els Proveïdors i Subcontractistes han d’estar integrats al nostre compromís amb la Qualitat, Seguretat, Responsabilitat Social Corporativa i el Medi Ambient, amb la finalitat d’aconseguir un perfecte desenvolupament de les obres.