VALORS

SISTEMES DE GESTIÓ

ETICA Y TRANSPARENCIA

POLÍTICA D’EMPRESA

Codi d’ètica

El Codi d’Ètica de Carbonell Figueras detalla els compromisos i les responsabilitats ètiques que les persones treballadores i aquelles que prestin serveis per La Societat assumeixen i comparteixen durant el desenvolupament de les seves funcions. Els principis i les disposicions del Codi Ètic representen unes especificacions exemplificatives de les obligacions generals en termes d’honestedat, diligència, correcció, lleialtat, integritat, transparència i respecte mutu.

Canal d’ètica i compliment

El Canal d’Ètica i Compliment de Carbonell Figueras és un canal confidencial per plantejar preguntes o presentar denuncies sobre possibles incompliments del Codi Ètic.

Les comunicacions plantejades a través del Canal d’Ètica i compliment s’hauran de realitzar sempre de bona fe. En aquest cas, Carbonell Figueras garanteix la indemnitat de la persona comunicant/denunciant. Les denuncies falses o malintencionades podran donar lloc a l’exercici de las accions civils i/o penals a que donin lloc en Dret, així como a la imposició de las sancions que corresponguin.

FORMULARI

Per a totes les comunicacions rebudes, assegurem un anàlisi oportú, independent i confidencial pel Comitè de Compliance. A la citada informació només tindrà accés el Comitè de Compliance, que en cap cas revelarà el nom de la persona denunciant de bona fe, llevat que aquesta doni expressament el seu consentiment o sigui per requeriment de les autoritats amb potestat per això, en aquest cas, la persona denunciant seria prèviament informada.

Li preguem que empleni el major número possible de camps indicats, el que ens permetrà ser més àgils amb el tractament de la seva comunicació.

Una vegada enviat el formulari vostè rebrà un mail amb una referència per efectuar el seu seguiment.

En qualsevol moment, la persona denunciant podrà desistir o retirar la denuncia realitzada.









    Avís legal i política de privacitat