INFORMACIÓ LEGAL LSSIYCE

D’acord amb les obligacions previstes a la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic (d’ara endavant LSSIYCE), CARBONELL FIGUERAS SA manifesta que el domini www.carbonellfigueras.com és propietat de CARBONELL FIGUERAS SA, amb CIF E, i domicili a Mallorca, núm.  22, 43005 TARRAGONA (TARRAGONA).

Que CARBONELL FIGUERAS SA consta inscrita al Registre Mercantil de Tarragona, al tom 354, foli 164, full número T-1900.

CARBONELL FIGUERAS SA no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació que aparegui a les seves pàgines.

Amb els límits establerts a la llei, CARBONELL FIGUERAS SA no assumeix cap responsabilitat derivada de la manca de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions contingudes a les seves pàgines d’Internet. Els continguts i la informació de les pàgines d’Internet de CARBONELL FIGUERAS SA estan elaborats per professionals degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. Tanmateix, els continguts i la informació no vinculen a la susdita, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap mena, ja que es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d’Internet de CARBONELL FIGUERAS SA poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer a pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest lloc web són propietat exclusiva de CARBONELL FIGUERAS SA o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de CARBONELL FIGUERAS SA.

 

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En relació a les dades que ens puguin facilitar a través d’aquest mitjà online, els informem que en virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present els informem que les dades personals facilitades a través del web seran tractades sota la responsabilitat de CARBONELL FIGUERAS SA, amb domicili a Mallorca, núm. 22, 43005 TARRAGONA (TARRAGONA)

Si les dades són facilitades al formulari de contacte, les seves dades seran tractades amb la finalitat de gestionar les persones de contacte i atendre la seva petició. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservades fins a la resolució de la seva consulta o petició.

Si les facilita a través del nostre canal de denúncies, i ens aporta dades relatives a la seva persona, aquestes seran tractades amb la confidencialitat deguda i només amb la finalitat d’atendre la gestió de la denúncia presentada per les persones expressament autoritzades. Aquestes dades seran conservades durant tres mesos llevat que sigui necessari conservar-les com a evidència del funcionament del model de prevenció. No es comunicaran les dades a tercers, llevat de les autoritats competents.

En cas que ens faciliti el seu currículum o dades relatives a la seva persona a través del formulari habilitat a aquest efecte com a sol·licitant d’ocupació, en virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza que les dades personals facilitades siguin incorporades a un fitxer denominat Recursos Humanos responsabilitat de CARBONELL FIGUERAS SA amb domicili a Mallorca, núm. 22, 43005 TARRAGONA (TARRAGONA). La finalitat d’aquest tractament és la de gestionar els recursos humans, incloent-hi els processos de selecció que es puguin donar. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservades sempre que s’ajustin a un possible perfil d’un dels nostres llocs de treball.

En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment donat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o bé oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions s’han de fer a Mallorca, núm. 22, 43005 TARRAGONA (TARRAGONA).

Així mateix, podrà presentar una reclamació davant l’Agencia Española de Protección de Datos.

 

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquesta web és propietat de CARBONELL FIGUERAS SA. Els drets de Propietat intel·lectual i drets d’explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la informació que hi contenen, la seva aparença i disseny, així com els enllaços (“hiperlinks”) que s’estableixin des d’ella a altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada per CARBONELL FIGUERAS SA, són propietat exclusiva d’aquesta, llevat que expressament s’especifiqui una altra cosa.

Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei ofert i reflectit en aquesta pàgina web, són marques degudament enregistrades per CARBONELL FIGUERAS SA, per les seves societats filials i/o dominades o per tercers.

Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents a l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat de CARBONELL FIGUERAS SA l’ús que L’USUARI en pugui dur a terme, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar-ne els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, el contingut o les advertències d’aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de CARBONELL FIGUERAS SA.

CARBONELL FIGUERAS SA no transfereix als usuaris la propietat del software. L’usuari és el propietari del suport en què el software és gravat. CARBONELL FIGUERAS SA posseeix tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, incloent-hi el software. Si l’usuari transfereix el software d’aquest lloc web al seu terminal, no el podrà disseccionar per estudiar-lo i descompilar-lo, traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.

 

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per conèixer totes les qüestions que se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L’USUARI, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciamento Civil vigent, li pugui correspondre.